Dopad elektromobility na životní prostředí

V rámci projektu e-Road vytvořil projektový tým studii, která se zaměřila na sběr dat ohledně vlivu elektromobility na jednotlivé části životního prostředí a také prostředí, ve kterém žijí obyvatelé měst. Níže najdete hlavní body analýzy, která bude na stránkách e-Road celá zdarma k dispozici.

V municipalitách

Výhody elektromobility

 •        Vysoká účinnost a maximální výkon v širokém rozmezí otáček s maximálním točivým momentem už od nejnižších otáček
 •        Jednoduchá manipulace a údržba
 •        Jednodušší stavba motoru umístěného rovnou na kolech
 •        Bez nutnosti starat se o velké množství součástek a provozních kapalin
 •        Bez přímých emisí
 •        Bez hluku
 •        Možnost pohánět elektřinou z obnovitelných zdrojů

Nevýhody elektromobility

 •        Produkce emisí při dobíjení vozidel
 •        Vysoká pořizovací cena
 •        Energetická náročnost funkcí interiéru
 •        Omezená životnost akumulátoru
 •        Nedostačující veřejná podpora
 •        Krátký dojezd

Na živé organismy

Polutant Vliv na ekologii Vliv elektromobility
SOx, NOx (European Environment Agency, 2016 Akumuluje se a okyseluje prostředí

Způsobuje kyselé deště

Zhoršuje schopnost zpracování potravy a uhlíku

Zhoršený přístup k vodě (UNECE, n.d.)

Žádné lokální zplodiny při provozu (Bentzen, Bezdzietna, Krasteva, & Laugesen, 2014)

Znečištění závisí na druhu zdroje elektrické energie (European Environment Agency, 2017)

Přízemní ozon (European Environment Agency, 2016) Ničí buněčné membrány rostlin, čímž zabraňuje jejich správnému vývoji

Zhoršuje schopnost flóry čistit vzduch (UNECE, n.d.)

Oslabuje kvalitu úrody (European Environment Agency, 2016)

Při neekologickém zdroji elektrické energie je nejhorší volbou (Johnson, 2017)
Pevné částice (UNECE, n.d.) Spojené s vyšší úmrtností a kardiovaskulárními potížemi

Snížená viditelnost (Environment and Climate Change Canada, 2013)

Ukládání těžkých kovů do půdy

Změna množství světla možného k použití při fotosyntéze (Biswal & Mohapatra, 2014)

Pouze méně nebezpečné PM10 oproti PM2,5 z dieselových zplodin (Biswal & Mohapatra, 2014)
Hluk (UNECE, n.d.) Snížená variace druhů ptáků na hnízdících stanovištích  (Cruz, Francis, & Ortega, 2009)

Negativní dopad na kvalitu spánku, dlouhodobé paměti a soustředění (Matheson & Stansfeld, 2003)

U zvířat působí dezorientaci, zvýšenou agresivitu, ztrátu zvuku a nevýkonnost při lovu (Rankesh, n.d.)

Tišší provoz vozidel (European Environment Agency, 2018)

Nutnost umělé regulace hlasitosti a úpravy legislativy (Office of Technology Assessment at the German Bundestag, 2012)

Cizí organismy (UNECE, n.d.) Hrozba pro biodiverzitu a lidské dobro

Vysoké náklady na zdravotní výlohy spojené s cizími organismy

Narušení ekologického prostředí či krajiny (Ascensao & Capinha, 2017)

Vyhánění zvířat z vhodného přirozeného prostředí (Beja, Catarino, Godinho, Marques, & Mira, 2017)

Toxický odpad Opravny automobilů pracují s různými toxickými materiály, které musí zpracovat (Zdrazil, 2013)

Aerosolové nádoby s čistidly, airbagy, nemrznoucí kapalina, čistidla a rozpouštědla, odpadní voda, oleje a maziva, kapaliny (Wisconsin Department of Natural Resources, 2017)

Elektromobily nepotřebují manipulaci toxických materiálů, protože neobsahují motorový olej a podobná maziva (Zdrazil, 2013)

Nedostatečná recyklace látek obsažených v bateriích (lithium) (Gardiner, 2017)

Na ekologii

Elektromobily se jeví jako velice účinné a jejich zdánlivě nesporná výhoda tkví v nulové produkci emisí. Ovšem tento přístup je částečně mylný. Je potřeba rozlišit mezi emisemi přímými a emisemi nepřímými.

Přímé emise: provozní emise jsou opravdu nulové. Při chodu elektromotoru nedochází k žádné produkci škodlivin, elektřina je pouze spotřebována a částečně produkována. Na rozdíl od spalovacích motorů, kde dochází ke spalování pohonných hmot a uvolňování škodlivých plynů do ovzduší.

Nepřímé emise: celkové nepřímé emise CO2, NOX, SO2 PM zásadně závisí na energetickém mixu daného státu. Emise vyprodukované samotnými elektrárnami při výrobě elektřiny. (Konečný, 2015)

Provoz elektromobilů je ekologičtější než u aut se spalovacími motory. Rozdíly se mohou zvětšovat či snižovat podle použité energie.

Na kvalitu života obyvatel v sídelních útvarech

Legislativní nástroje

Elektromobilita také hraje roli v rámci programů, které podporují vyšší efektivitu vozů. Tabulka ukazuje příklady opatření, která platí ve světě.

Typ opatření Role elektromobility
Optimalizace spotřeby paliva (The Innovation Center for Energy and Transportation, 2011) HEV

o   Na základě výpočtu počítače upravuje zapojení ICE a baterie, aby došlo k nejúspornější jízdě (Ergon, n.d.)

PHEV

o   Dokáže běžet pouze na elektrický pohon a ICE je pro prodloužení dojezdu či zvýšení výkonu (Ergon, n.d.)

BEV

o   Nepoužívá fosilní paliva

Emise skleníkových plynů (The Innovation Center for Energy and Transportation, 2011) HEV

o   Snížené díky kombinaci ICE a elektrického pohonu – WTW=6,3 t CO2 v porovnání s 11,4 t benzinového motoru (U.S. Department of Energy, 2017)

PHEV

o   Snížené díky kombinaci ICE a elektrického pohonu- WTW=6,1 t CO2 v porovnání s 11,4 t benzinového motoru (U.S. Department of Energy, 2017)

BEV

o   Bez přímých emisí- WTW=4,5 t CO2 v porovnání s 11,4 t benzinového motoru (U.S. Department of Energy, 2017)

Vzhledem k cíli EU do roku 2030 zajistit alespoň 27 % energie z obnovitelných zdrojů, budou WTW emise BEV ještě nižší (International Energy Agency, 2014).

Vysoká palivová daň (The Innovation Center for Energy and Transportation, 2011) HEV

o   Malá mitigace díky kombinovanému použití spalovacího a elektrického motoru

PHEV

o   Částečná mitigace díky možnosti dobíjet baterii a nebýt závislý pouze na spalovacím motoru a fosilních palivech

BEV

o   Osvobození od této daně

Pobídková odměna (The Innovation Center for Energy and Transportation, 2011) Umožnění použití pruhů pro IZS, bus apod.

Parkování se sníženým tarifem či zdarma

Možnost parkovat na libovolném místě

Vyhrazené parkování na parkovištích u dobíjecích stanic

Volný přístup do centra města

Příspěvek na pořízení vozu s elektrickým pohonem

Osvobození od palivové spotřební daně, vlastnické daně a daně z komerční flotily (European Automobile Manufacturers Association, 2018)

Vysoká sazba odečtu z daně z příjmu (European Automobile Manufacturers Association, 2018)

Snížená sazba registrační daně (European Automobile Manufacturers Association, 2018)

Nulová daň z dovozu (Partnership on Sustainable Low Carbon Transport, 2018)

Průjezd bez mýta (Fearnley, Figenbaum, Jellinek, & Pfaffenbichler, 2015)

Vzhledem k ambicióznímu cíli EU snížit emise až o 95 % oproti úrovni v roce 1990 (International Energy Agency, 2014), pro města bude velmi důležité využít jakýkoli nástroj, který jim k tomuto cíli pomůže, a právě elektromobilita v nejrůznějších oblastech městského fungování může být jedním z těch nejefektivnějších.

Celková ekologická zátěž elektromobilu

WTP* PTW**
Získání zdroje Přeprava zdroje Výroba paliva Přenos, distribuce, uložení a plnění paliva Využití paliva
Těžba ropy Převoz ropy Zpracování benzinu, zpracování oxygenátů a příprava benzinu s kyslíkatými složkami

Zpracování nafty

Zpracování LPG (Zkapalnělý ropný plyn)

Převoz a distribuce benzinu

Převoz a distribuce nafty

Převoz a distribuce LPG

Spalování paliva ve spalovacích motorech
Těžba uhlí, zpracování a čištění Přeprava uhlí Zplynování uhlí a syntéza metanolu

Zplynování uhlí a syntéza DME (dimethyl ether)

Výroba CtL (kapalné uhlí)

Převoz a distribuce metanolu

Převoz a distribuce DME

Převoz a distribuce CtL

Těžba a čištění zemního plynu Převoz zemního plynu Komprese plynu

Kapalnění plynu

Výroba GTL (plyn na kapalinu)

Převoz a distribuce CNG

Převoz a distribuce LNG

Převoz a distribuce GTL

Zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a dalších materiálů Přeprava surovin Zpracování surovin na elektřinu Přeprava elektřiny, distribuce a nabíjení baterií Řízení elektrického vozidla

* Well-to-pump – veškeré emise získávání a zpracování paliva (Volkswagen, n.d.) | ** Pump-to-wheel – veškeré emise při použití ve voze (Volkswagen, n.d.)

Emise, které jsou vyprodukovány v rámci celého cyklu přípravy paliva, jsou zaznamenávány ve dvou krocích. Nejprve je to samotné získávání a distribuce až na konečné distribuční místo. Dále je to pak vlastní spálení v rámci automobilu. Elektromobily mají v této druhé fázi emise nulové, ale co se týče výroby elektřiny, tam produkce emisí závisí na typu suroviny, ze které je elektřina produkovaná. Čím více jsou v energetickém mixu zahrnuty obnovitelné zdroje, tím menší je ekologický dopad.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář